Painoalat tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen

 

 

 PAINOALAT  |  ENERGIATEHOKKUUS  |  KEHITTYVÄ PEDAGOGIIKKA  |  SOTE-ALAN TOIMINTAMALLIT  |  YRITTÄJYYS  |  ÄLYKKÄÄT KONEET

 

Painoalat tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen

TAMKin osaamisen kärjet nousevat valitsemiltamme viideltä painoalalta, joilla on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa:

• Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

• Kehittyvä pedagoginen osaaminen

• Sosiaali- ja terveypalvelujen uudet toimintamallit

• Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

• Älykkäät koneet ja laitteet
 


Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

Painoalasta vastaa Rakentaminen ja teknologia –yksikkö, mutta yhteistyö ulottuu myös TAMKin muihin yksiköihin, ja hankkeissa on mukana merkittäviä kansallisia toimijoita.

Vuonna 2015 toiminnan painopiste oli hankehakemusten määrän kasvattamisessa ja yksikön haketoimijoiden verkostoitumisessa Pirkanmaan ja pääkaupunkiseudun korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa.

Hankehakemuksia laadittiin rakennusten ja energiantuotannon energiatehokkuuden parantamisen, terveellisen rakentamisen, hajautetun energiatuotannon kehittämisen ja kiertotalouden osaamisalueilla.

Yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston, Aalto-yliopiston, VTT:n, Tampereen kaupungin ja rakennusalan yritysten kanssa viedään eteenpäin hankkeita kuten

INKA – Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (Combi). Tekesin rahoittamassa hankkeessa tarkastellaan palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasoon kokonaisvaltaisesti.

• ESR-rahoitteisen nZEB-hankkeen päätavoitteena on, että alan toimijat osaavat tunnistaa nZEB-rakennusten haasteet ja tarjota yhteistoiminnallisesti aidosti vähän energiaa käyttäviä kokonaisratkaisuja. Rahoitus: ESR.

Painoalan näkyvyyttä edistetään paitsi hankkeilla myös julkaisuilla, seminaareissa ja messuilla. Vuoden 2016 tärkein kongressi on kansainvälinen CIB World Congress Tampereella.

 

Muita kiinnostavia hankkeita ovat esim.

Transition to a resource efficient and climate neutral electricity system (El-Tran). Hankkeessa päätavoitteena on luoda tiekartta siitä, miten Suomessa voidaan siirtyä resurssitehokkaaseen ja ilmastoneutraaliin sähköjärjestelmään. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa (Kivireki). Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkiviljelyn liiketoimintamahdollisuuksia Pirkanmaalla.

Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa. Hankkeessa tavoitteena  on edistää virtsan ja käymäläjätteen hyötykäyttöä.

 

raksa


Kehittyvä pedagoginen osaaminen

Painoalan tutkimus- ja kehittämiskohteet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ovat Kehittyvä opettajuus, Opiskelijakokemus ja Oppimisanalytiikka.

Näissä haluamme kehittyä kansalliseksi ja osittain myös kansainväliseksi toimijaksi. Painoala on uusi, ja ensimmäiset kaksi vuotta keskitymme sisäisten ja ulkoisten hankkeiden käynnistämiseen, verkostojen luomiseen ja verkostoissa toimimiseen sekä oman asiantuntijuuden kasvattamiseen.

 

Uutta TAMKissa: opinto-ohjaajankoulutus.

 

Monialaiseen työskentelyyn osallistuu jo useita koulutusaloja. Terveysalan osaamista hyödynnetään neljässä hankkeessa, kuten kansainvälisessä eMenthessä. Taide, musiikki ja media -yksikkö on toteuttanut tarinallisia lyhytelokuvia ammatillisen opettajankoulutuksen tarpeisiin. Tietojenkäsittelyn pelimessuilla lanseerattiin joukko opiskelijoiden tekemiä yläkoululaisten matemaattisten aineiden oppimispelejä.

Ammatillisen opettajakoulutuksen Mobiiliope-hankkeessa 20 opettajaopiskelijaa perehtyy erityisesti digitaalisiin toimintaympäristöihin ja mobiilioppimisen ja -ohjauksen uusiin mahdollisuuksiin.

 

pedSosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Painoalan tutkimus- ja kehittämistoiminta keskittyy erityisesti digitalisoituviin hyvinvointipalveluihin sekä väestön ikääntymisen tuomien haasteiden ratkaisuun.

Näitä kysymyksiä ratkomme yhteistyössä alan yritysten ja julkisorganisaatioiden kanssa. TAMKin monialaista osaamista ja tiivistä työelämäyhteyttä hyödynnetään hanketoiminnassa, jonka painopisteinä ovat digitalisaatio ja pelillisyys; ikääntyminen ja kotiin vietävät palvelut; asiakaslähtöisyys, yhteisöllisyys ja osallisuus; työhyvinvointi ja tuottavuuden edistäminen.

Tampere3-korkeakoulujen kesken pyrimme kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäväksi toimijaksi monialaisena, hyvinvointia edistävänä sosiaali- ja terveysalan kouluttajana ja kehittäjänä. Painoalan tutkimusryhmässä keskitymme erityisesti keihäänkärkihankkeiden valmisteluun. Toinen painopisteemme on aktiivinen verkostoituminen niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Syksyllä 2016 Kaupin kampukselle valmistuu terveysalan uusi osaamiskeskus, Taitokeskus. Se on TAMKin, Tampereen yliopiston lääketieteen laitoksen ja PSHP:n yhteinen oppimis- ja simulaatioympäristö, jossa opetusta tehdään moniammatillisissa ryhmissä.

 

TAMKissa painoalatyö ylittää koulutusalarajat ja toteutuu sekä hankkeissa että osana eri koulutusalojen opetusta. TAMKin koordinoimien hankkeiden listalta löytyy aiheita perhetyöstä Tesoman Miähiin ja liikuntapeleistä työllistymisen edistämiseen.

ViVa-hankeessa, joka tuottaa tietoa seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi, TAMKin kumppanina on Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, ja hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. Media-alan opiskelijat ja henkilöstö ovat olleet mukana terveysalan oppimispelien tuotannossa.

Työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä ESR-hanke, TUTTU-6Aika, on Turun kaupungin ja Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden, Turun AMK:n ja TAMKin yhteistyöhanke. Monialainen Urareitti-hanke tähtää korkeasti koulutettujen maahan muuttaneiden henkilöiden osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen niin, että ammatillisen osaamisen ja kielitaidon lisäksi huomioidaan kulttuuri- ja ammatti-identiteetin kehittyminen vieraassa työkulttuurissa.

kasvi

 


Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta on kaikkeen TAMKin toimintaan kytkeytyvä painoala. 

Keskitymme entistäkin vahvemmin kärkiosaamisiimme, joita ovat yrittäjyys ja innovaatiot, aineeton arvonluonti, elämyksellisyys ja pelillisyys sekä pk-yritysten liiketoiminnan uudistaminen. Lisäämme yhteistyötä niin yritysten kuin muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Toimimme aktiivisesti verkostoissa, ja järjestämme yrityksille lisäarvoa tuottavia tapahtumia “hospitality in business” -hengessä.

Painoalalla jatkamme korkeatasoisten tutkimushankkeiden, kuten aineetonta arvonluontia tutkivan VALIT-hankkeen, uraa uurtavaa tutkimustyötä. Olemme myös mukana kehittämässä alueen yrittäjiä ja yrityksiä useissa käynnissä olevissa hankkeissa. Tavoitteena on lisätä painoalan hankevolyymia ja -vaikuttavuutta merkittävästi vuoden 2016 aikana. Vahvistamme hankeyhteistyötä lukuisten kansainvälisten partnereittemme kanssa.

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta -painoalan vaikuttavuus ulottuu myös Tampere3-hankkeeseen. TAMKissa yrittäjyyden edistämiseen kehitetty Y-kampuskonsepti leviää kaikille Tampere3-korkeakoulukampuksille vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on luoda yrittäjyyttä ja uutta liiketoimintaa tukeva palveluyksikkö koko uuden Tampereen korkeakouluyhteisön käytettäväksi.

Proakatemian toimintamallista lähtösin oleva valmennusmalli on käytössä TAMKin Liiketoiminta ja palvelut –yksikön kaikissa koulutuksissa syksyllä 2016. Yrittäjyyspedagogiikan vaikuttavuus TAMKin koulutuksissa on saamassa vahvan jalansijan, sillä jo kolmasosa TAMKin opettajista on suorittanut valmentajavalmennuksen.

 

”Median, musiikin, taiteen ja tietojenkäsittelyn osaamisille on lisääntyvää tarvetta digitalisoituvassa maailmassa. Strateginen tavoitteemme on rakentaa uudenlaisia oppimis- ja tuotantoympäristöjä sekä tuoda elämyksellisyyttä ja pelillisyyttä kaikille elämänaloille.” – Kai Salonen

proakatemia

 

 


Älykkäät koneet ja laitteet

Teollisuusteknologia-yksikön vetämään painoalatyöhön osallistuu niin rakentamisen, median kuin hyvinvoinninkin asiantuntijoita.

 Tavoite on nostaa TAMKin TKI-toiminta tälläkin painoalalla uudelle tasolle. Kehitämme hankesalkkua, synnytämme uusia hankeideoita, vahvistamme osaamistamme, ja tuomme painoalan omat vahvuudet ja keihäänkärjet paremmin näkyviin. Vuositasolla työskentelyä ohjaavia tavoitteita ja mittareita ovat uusien yhteyksien, hankkeiden ja julkaisuiden lukumäärä.

Hanketoiminnan lisäksi panostamme oppimis- ja työympäristöjemme uudistamiseen sekä yhteistyöverkostojen vahvistamiseen.

Vuoden 2015 lopulla TAMKissa avattu OpenLab on mainio esimerkki yhdessä yritysten kanssa kehitetystä, valmistavan teollisuuden avoimesta innovaatioalustasta. Se on myös uusi toimintamalli, jossa asiakkaille avataan verkostoon kuuluvien toimijoiden käytettävissä olevat laitteet ja laboratoriotilat. Malli kannustaa opiskelijoita kehittämään osaamistaan mm. projekteissa ja osuuskunnassa. OpenLab tukee mm. kolmivuotista 3D-hanketta, jossa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Sastamalan koulutuskuntayhtymän kanssa tavoittelemme teknologiaharppausta Pirkanmaan valmistavaan pk-teollisuuteen.

Biotaloutta edistävä Hiilinielu Design Studio -hanke käynnistyi Lahden ammattikorkeakoulun ja Design Forum Finlandin kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää liiketoimintaa ja työtä uusien biotuotteiden ja tuote- ja palvelumuotoilun ympärille. Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöfoorumiksi kehitetään monialainen, palvelumuotoilua hyödyntävä Hiilinielu Design Studio -malli. Studiossa tullaan tekemään innovointia, materiaalikokeiluja ja prototyyppejä. Hankkeen tuotoksia esitellään kesällä 2017 Helsinki Design Weekin yhteydessä.

 

”Muun muassa asiantuntijaverkostojen ja TKI-benchmarkkauksen avulla hankimme yhä syvempää tietämystä siitä, mitä omalla alalla tapahtuu. Vahvistamme yhteyksiä rahoittajiin ja tuomme hankerahoitusinstrumentit yhä laajemmin tutuiksi TAMKissa.” – Markus Aho

 

keilaus