title
 

 

 STRATEGIA  |   KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT

 

Strategia

 

Visio 2020 

TAMK – parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle.

Arvot

• yhteisöllisyys

• yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen

• kestävä kehitys

• osaamisen ja yrittämisen arvostaminen

Toiminta-ajatus

Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Kriittiset menestystekijät

• Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen

• Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen

• Menestyvät painoalat osaamisen keihäänkärkinä

• Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna

 

Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen

Erityistä huomiota kiinnitämme nyt digitalisaation tuomiin muutoksiin sekä opetuksessa että oppimisessa.

Meneillään on monia opetuksen kehittämishankkeita sekä kansallisten että kansainvälisten kumppaneiden kanssa opintojen monimuotoistamiseksi. Näistä esimerkkejä ovat mm. kansainvälinen eMenthe-hanke, jossa kehitetään mielenterveystyön yhteisiä verkko-opintoja. Kansainvälisessä OnCreate-hankkeessa luodaan online-oppimisen mallia ja yhteistä opetusta luoville aloille. TAMK koordinoi myös merkittävää kansallista 10 polkua –hanketta, jossa luodaan yhteisiä verkko-opintoja ICT-alalle. TAMKissa tuotettiin myös ensimmäiset MOOC-kurssit.

Opetushenkilöstön osaamisen päivittäminen digiaikaan sai erityistä painoarvoa. Sen tueksi laadittiin osaamisen arviointikehikko ja perehdytysohjelma sekä järjestettiin täydennyskoulutusta. Vuoden lopussa valittiin kaikkiin koulutusyksiköihin digimentorit, joiden tehtävä on olla verkostona tukemassa ja kehittämässä TAMKin digiosaamista ja oppimisympäristöjä.

 

”Opiskelijat on otettu yhä isommassa määrin huomioon opiskeluprosessin palautteenannossa ja sitä kautta koulutusten kehityksessä. Tavoitteena on koulutuskohtaisesti käydä läpi saatua palautetta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opiskelijakokemus tuntuu saavan uutta merkitystä ja ymmärrystä.”

 

– Opiskelijakunta Tamko

 

Digitalisaation lisäksi henkilöstön kompetenssin kehittämisessä olivat vahvasti esillä pedagogiikan uudistaminen, tiimityöskentelyn vahvistaminen ja valmentajuus. Kielitaito, tietotekninen osaaminen ja tietoturva ovat selvästi jatkuvaa päivitystä vaativia osaamisen alueita.

Käytännön työelämäyhteyksiä ja osaamista vahvistettiin projekti- ja hanketyöskentelyssä sekä toimimalla erilaisissa verkostoissa. Opetushenkilöstöä kannustetaan työelämäjaksoille TAMKin ulkopuolelle eri organisaatioihin. Näin saamme hyödynnettyä päivitettyä osaamista laajemminkin työyhteisössä.

Kansainvälinen auditointiryhmä arvioi TAMKin laatujärjestelmää syksyllä 2015, minkä tuloksena TAMKille myönnettiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) laatuleima vuosille 2016–2022. ”Ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.”

 

Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen

TAMKin strategiana rahoituspohjan vahvistamisessa on sitouttaa asiakkaita ja yhteistyökumppaneita syvempään yhteistyöhön ja aktivoida henkilöstöä aloitteellisuuteen.

Aleneva kehityssuunta korkeakoulujen valtionosuusrahoituksessa jatkuu. Emme TAMKissa halua jäädä supistuvan toiminnan ja henkilöresurssien kierteeseen. Varmistamme laadukkaan toiminnan parhaiten säilyttämällä henkilöstössä monipuolisen osaamisen ja lisäämällä asiakkuus- ja kumppanuusymmärrystä. Näin voimme toimia kunkin omalla ydinosaamisalueella eri tehtävissä ja rooleissa, esimerkiksi lisätä maksullista toimintaa korvaamaan valtionrahoituksen alenemista.

”Lukuvuosimaksukäytäntö on omiaan viemään eteenpäin asiakkuusajattelua. Ns. maksava asiakas odotuksineen haastaa meidät uudella tavalla lupauksemme täyttävään laadunvarmistukseen.”

 

– Varatoimitusjohtaja Mikko Naukkarinen

Verkostoitumalla oman vahvuusalueen toimijoiden kanssa pysymme mukana toimintaympäristöjen muutoksissa. Kumppanuuksiin voi aina tukeutua tarvitsematta ylläpitää kaikessa omaa erityisosaamista. Myös omia käytäntöjämme kehittämällä saamme enemmän hyötyä verkostoista: asiakastiedon tallennukseen on valjastettu some-tyyppinen Oiva-järjestelmä ja koulutusyksiköihin on nimetty yhteyspäälliköt.

Verkostoitumisesta seuraava askel on pyrkimys pitkäaikaisiin, molemminpuolista tuntemista edistäviin asiakkuuskumppanuuksiin. Tämä on helpompaa meihin jo kokemusperäisesti luottavien kanssa, mutta koko ajan etsimme myös uusia asiakkuuksia. Sama pätee strategisen syvyystason kansainväliseen yhteistyöhön, jota varten olemme valinneet muutamia kumppaneita.

 

 

 

 

Painoalat tähtäävät pitkälle tulevaisuuteen

TAMKin osaamisen kärjet nousevat valitsemiltamme viideltä painoalalta, joilla on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa:

• Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

• Kehittyvä pedagoginen osaaminen

• Sosiaali- ja terveypalvelujen uudet toimintamallit

• Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

• Älykkäät koneet ja laitteet

Lue lisää painoaloista >>

 

 

Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna

Lukuvuosimaksujen käyttöönotto vuonna 2017 haastaa TAMKin tukipalveluita ja markkinointia.

TAMKissa oli kansainvälisiä tutkinto-opiskelijoita vuonna 2015 hieman yli 200, näistä 70 prosenttia tuli EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Vuoden 2017 aikana alkavissa vieraskielisissä koulutuksissa on uuden lainsäädännön perusteella perittävä lukuvuosimaksuja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta tutkinto-opiskelijoilta. Koulutuksemme kansainvälistä markkinointia täytyy uudistaa ja laajentaa. Lukuvuosimaksua maksavat opiskelijat myös haastavat koulutuksen tukipalvelut uudella tavalla asiakaslähtöiseen kehittämiseen.

Global Education eli koulutusviennin kasvattaminen on ollut jo viitisen vuotta kansallisena ja TAMKin tavoitteena. TAMKin koulutusviennin kärkituote on ammatillinen opettajankoulutus. Koulutusvienti alkoi ulkomaisten opettajien täydennyskoulutuksella. Brasilian opetusministeriölle myytävä ammatillisten opettajien koulutus Suomessa jatkuu yhteistyössä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Modernin pedagogiikan 21st Century Educators jatkuu yksilöille myytävinä moduuleina.

”Kun kansainväliset vaihto-opiskelijat ovat mukana suomalaisten opiskelijoiden ryhmissä, se pakottaa hyvällä meitä toimimaan yhdessä. Näitä kohtaamisia voisi luoda enemmänkin.”

– Opiskelijakunta Tamko

Kiina näyttäytyy nyt kaupallisesti lupaavana alueena, jossa satoja yliopistoja on uudistumassa AMK-tyyppiseen suuntaan. Tässä on potentiaalia sekä meille että Tampereen yliopistolle, jonka kanssa tuotimme Kiinan opetusministeriön koulutusinstituutiolle kolmeviikkoisen rehtorikurssin ja ensimmäisen ammatillisesti suuntautuvan yliopiston professorien täydennyskoulutuksen.

Strategiset partnerisopimukset syventävät ja laajentavat kahdenvälistä yhteistyötä valittujen korkeakoulujen kanssa. Sopimus Münchenin ammattikorkeakoulun (MUAS, Munich University of Applied Sciences) kanssa solmittiin vuonna 2013, ja Groningenin ammattikorkeakoulun (Hanze University of Applied Sciences Groningen) kanssa loppuvuodesta 2014.

Uutena kansainvälisenä master-tason koulutuksena käynnistyi Master’s Programme in Management and Economy in the International Forest Sector. Tämä joint degree –tutkinto toteutetaan yhteistyössä Pietarin metsäakatemian (Saint Petersburg State Forest Technical University) kanssa.